Home Menu

PRIVACYBELEID VAN JAMATHI CLUB


Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Jamathi Club verwerkt van haar leden, donateurs, adverteerders of andere geïnteresseerden.


Indien je lid wordt van Jamathi Club, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Jamathi Club verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

 

1. Verantwoordelijke


Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Jamathi Club, e-mailadres info@jamathi.nl   KvK nummer 53492021.
De functionaris ledenadministrateur is bereikbaar via e-mailadres: info@jamathi.nl 

 

2. Welke gegevens verwerkt Jamathi Club en voor welk doel

 

2.1  In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 

  1. Voor- en achternaam
  2. Adresgegevens eventueel postadres
  3. Telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer (alleen bij automatische incasso)
  4. Datum ingaan lidmaatschap


2.2  Jamathi Club verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

  1. Je naam en adres worden gebruikt voor de verzending van het clubblad naar de leden.
  2. Je e-mailadres wordt alleen gebruikt voor nieuwsberichten die betrekking hebben op activiteiten van de Jamathi Club of activiteiten waaraan de Jamathi Club deelneemt. De adressering is dan altijd als bcc, e-mail adres is dan niet zichtbaar voor anderen.
  3. Je naam, adres en bankrekeningnummer (alleen bij automatische incasso) wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld te registreren en af te wikkelen.
  4. Je telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap (bijvoorbeeld voor herinnering contributie betaling).
  5. Jouw naam en woonplaats worden in de ledenlijst opgenomen welke om de paar jaar in het clubblad afgedrukt wordt, tenzij je hebt aangegeven hier niet in genoemd te willen worden.

 


3. Bewaartermijnen


Jamathi Club verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal 90 dagen na afloop van het lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 


4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 

4.1  Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Jamathi Club passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

4.2  Jamathi Club maakt gebruik van diensten van derden, voor de verzending van het clubblad (drukkerij Editoo) en voor de automatische incasso van de contributie (Rabobank), zij zijn zogenaamde verwerkers. Beide verwerkers hebben een verwerkerovereenkomst opgenomen in hun algemene voorwaarden.

 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 

5.1  Via de ledenadministratie van Jamathi Club kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Jamathi Club zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen 14 dagen na ontvangst hierover informeren.

 

5.2  Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

 

5.3  Indien je klachten hebt over de wijze waarop Jamathi Club je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen via info@jamathi.nl

 

5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@jamathi.nl

 

 

6. Wijzigingen

 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via het clubblad en/of de website van de Jamathi Club bekend gemaakt.

Sluiten
https://www.jamathi.nl/